.. ..
เวลาในขณะนี้รู้จักโปรแกรม

        โปรแกรมคำนวณเวลาละหมาดทั่วราชอาณาจักรนี้  ได้ถูกออกแบบเพื่อการตอบสนองการคำนวณเวลาละหมาดในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย แบบออนไลน์และตามต้องการ ของผู้ใช้งาน ในอินเตอร์เน็ต  ให้ความสะดวกสบายในการตรวจสอบดูเวลาละหมาดในสถานที่ต่างๆ  ในประเทศไทย  ซึ่งการคำนวณจะใช้คุณสมบัติทางกายภาพในประเทศไทยเป็นหลักและเน้นความถูกต้องของผลการคำนวณในประเทศไทยเท่านั้น        
    โปรแกรมนี้ถูกออกแบบและใช้รูปแบบการคำนวณที่เป็นมาตรฐานทั่วไปในการคำนวณเวลาละหมาด  โดยมีอาจารย์ผู้รู้ทางดาราศาสตร์อิสลามช่วยให้คำปรึกษา  อย่างไรก็ตามเป้าหมายของโปรแกรมนี้มิใช่เพียงแค่ต้องการให้รู้เวลาละหมาดในสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น  แต่ยังต้องการให้ผู้ที่สนใจความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้านดาราศาสตร์อิสลาม  สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป     จะเห็นได้ว่า  การคำนวณเวลาละหมาดแต่ละพื้นที่ แต่ละเวลา  ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนัก เนื่องจากจำเป็นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยหลายๆ ด้าน  ยิ่งกว่านั้นการรู้เวลาละหมาดเพียงอย่างเดียวก็ไร้ผล หากขาดซึ่งการทำอิบาดะห์ละหมาดซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของมุสลิม  
    โปรแกรมนี้จึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความสำนึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางธรรมของแต่ละคน ไม่มากก็น้อย

ระบบการคำนวณ

    การทำงานของโปรแกรมประกอบไปด้วย  5 ส่วน   หลักๆ  ดังนี้
    1.  ด้านการนำเข้าข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ   ประกอบไปด้วย
            1.1  ข้อมูลของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปี  ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 4  ปี   จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลทั้ง  366  วัน
            1.2  คุณสมบัติทางกายภาพด้านสถานที่ตั้ง ของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย  คิดจากความละเอียด ระดับอำเภอ ทั่วประเทศ มีทั้งหมด  926   อำเภอ (รวมทั้งเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ ด้วย)
            1.3  ใช้โซนเวลา 105 ซึ่งเป็นโซนเวลาในประเทศไทย   และโปรแกรมนี้เน้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
     
    2. ด้านการตัดสินใจในการคำนวณ
            2.1  โปรแกรมจะมีค่ามาตรฐานของตัวเอง ในขณะที่ผู้ใช้งานยังไม่ได้ปรับแต่งอะไร และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดูผลการคำนวณเวลาละหมาด
   
       2.2   การตัดสินใจด้านผลการคำนวณครอบคลุมมาตรฐานและวิธีการดังต่อไปนี้
                        2.2.1     สนับสนุนการคำนวณโดยใช้มุมกดของดวงอาทิตย์  ที่ต่างกันได้
                   2.2.2     สนับสนุนการคำนวณตามมัซฮับที่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน   (พี่น้องที่อยู่แถวอีสานสามารถเลือกการคำนวณตามมัซฮับฮานาฟีย์ได้โดยตรง)
                        2.2.3     สนับสนุนการคำนวณในพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางมากๆ ได้
                        2.2.4     สนับสนุนการคำนวณโดยใช้ เวลาเพิ่มจากเที่ยงตรง ได้
                        2.2.5    สนับสนุนการคำนวณโดยใช้ เวลาเพิ่มหลังดวงอาทิตย์ตก ได้
     
    3. ด้านระดับพื้นที่ในการคำนวณ
            3.1  สามารถคำนวณในระดับจังหวัดได้  อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้จะอาศัยความละเอียดระดับอำเภอเข้ามาเกี่ยวข้อง  (ซึ่งจะได้อธิบายในลำดับต่อไป)
            3.2  สามารถคำนวณในระดับอำเภอ
     
    4. ด้านผลลัพธ์ของการคำนวณ
            4.1  โปรแกรมได้มีการตรวจสอบผลลัพธ์การคำนวณ (โดยผู้พัฒนาโปรแกรม)  ก่อนที่จะออกสู่สาธารณชน อย่างเต็มความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาการ และด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยทั่วไป
            4.2 ความแม่นยำในการคำนวณของโปรแกรมนี้ ผลลัพธ์มีความแม่นยำดีมาก แต่ผลที่ได้จะถูกต้องเพียงใด ขึ้นกับค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ คือ
                       4.2.1.ค่าดิคลิเนชั่น(Declination) ของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน ในโปรแกรมนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของในแต่ละวัน โดยการเฉลี่ยในระยะเวลา 4 ปี คิดปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันด้วย หากต้องการความถูกต้องดีมากต้องใช้ค่า ดิคลิเนชั่นของดวงอาทิตย์เป็นค่าจริงในแต่ละวัน ค่าดิคลิเนชั่นในแต่วันเดียนกันของแต่ละปี ต่างกันไม่เกิน 10 ลิปดาโดยเฉลี่ย หากนำมาใช้ในการคำนวณเวลาละหมาด ผลลัพธ์ที่ได้ไม่แตกต่างกับการใช้ค่าเฉลี่ยมากนัก โดยทั่วไปแตกต่างกันไม่เกิน 30 วินาที
                       4.2.2.ค่าสมการของเวลา(Equation of Time) เป็นผลต่างของเวลาดวงอาทิตย์จริงกับเวลานาฬิกาข้อมือ เพื่อปรับเวลาที่คำนวณจากดวงอาทิตย์เป็นเวลานาฬิกาที่ใช้จริง ค่าสมการของเวลานี้หากใช้ค่าที่ถูกต้องมากเท่าใด เวลาละหมาดที่ได้ก็ยิ่งถูกต้องมากเท่านั้น ค่าที่ใช้ในโปรแกรมนี้เลือกค่าที่เชื่อถือได้และนิยมใช้ในงานทางดาราศาสตร์อื่นๆด้วย
                       4.2.3.ค่าแลตติจูดและลองจิจูดของแต่ละอำเภอ ค่าที่ใช้ในโปรแกรมนี้ เป็นค่าพิกัดของแต่ละอำเภอทั่วประเทศที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอ หากท่านพบข้อผิดพลาดของพิกัดอำเภอใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง เพราะค่าที่มีจำนวนมากเช่นนี้มีโอกาสผิดได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์

    5. ด้านการบริการปฏิทินฮิจเราะฮ์ศักราช
 

                       วิธีคำนวณ

            1. โปรแกรมใช้หลักในการคำนวณเวลาซุฮ์ริ ดังนี้
                           ซุฮรี เริ่มเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยจากเมอริเดียน หรือดวงอาทิตย์คล้อยจากเที่ยงตรง(Zawal)  สิ้นสุดซุฮรีเมื่อเริ่มเข้าเวลาอัศรี
            2.  โปรแกรมใช้หลักในการคำนวณเวลาอัศริ ดังนี้
                           อัศรี เวลาเริ่มเข้าอัศรีถูกกำหนดด้วยความยาวของเงาวัตถุ เมื่อเงานั้นเริ่มยาวกว่าวัตถุ ในสำนักคิด ซาฟีอี
                                   อัศรีเริ่มเมื่อความยาวของเงาเท่ากับความยาวของวัตถุบวกกับความยาวเงาของวัตถุเมื่อตอนเที่ยง
            3. โปรแกรมใช้หลักในการคำนวณเวลามัฆริบ ดังนี้
                           มักริบ เริ่มเมื่อดวงอาทิตย์ตกดิน
           4.  โปรแกรมใช้หลักในการคำนวณเวลาอีชา ดังนี้
                            อีซา เริ่มเมื่อแสงสนธยาสิ้นสุด
            5. โปรแกรมใช้หลักในการคำนวณเวลาซุบฮ์ ดังนี้
                            ซุบฮ์เริ่มเมื่อแสงรุ่งอรุณ สิ้นสุดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

ระดับความละเอียดในการคำนวณ

        การคำนวณในโปรแกรมนี้  แยกความละเอียดออกเป็น  2  ระดับ   ด้วยกัน   ดังนี้
            1.  ความละเอียดระดับอำเภอ    
                  การคำนวณความละเอียดในระดับอำเภอถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมนี้ เนื่องจาก  โปรแกรมมีข้อมูลแลตติจูด และลองจิจูด ที่วัดได้ในระดับอำเภอ มีทั้งสิ้น 926 อำเภอ (รวมทั้งเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ)
            2.  ความละเอียดระดับจังหวัด
                การคำนวณความละเอียดระดับจังหวัด  เป็นการอาศัยข้อมูลระดับอำเภอเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยที่เวลาของอำเภอที่มากที่สุดของการเข้าเวลาละหมาดเวลาใดเวลาหนึ่งในจังหวัดนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของทั้งจังหวัด  ทั้งนี้ก็เนื่องจาก เวลาในการเข้าสู่เวลาละหมาด ในแต่ละอำเภอของจังหวัดนั้นอาจไม่เท่ากัน  ดังนั้นเวลาที่มากที่สุดของอำเภอใด อำเภอหนึ่งในจังหวัด ในแต่ละวัคตู จึงแสดงให้เห็นว่า อำเภออื่นๆ ที่เหลือ ก็จะต้องเข้าเวลาอย่างไม่ต้องสงสัย    ทั้งนี้และทั้งนั้นเวลาที่เป็นตัวแทนของทั้งจังหวัด จะต้องเป็นตัวแทนได้ในทุกอำเภอเช่นกัน.. ..