.. ..
เวลาในขณะนี้โซนเวลา เดือน ปี
เทียบโซนเวลา
คลิกเลือกตัวเลือกด้านบนเพื่อแสดง ข้อมูลจันทร์ดับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้อมูลจาก: หนังสือ อัลฟาลัก ดาราศาสตร์ปฎิบัติสำหรับมุสลิม โดย รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง
                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


.. ..